Formular de inscriere functii publice

PRIMĂRIA COMUNEI RADOVAN
JUDEŢUL DOLJ
COD FISCAL 5077617
TELEFON 0251359223
FAX 0251359223
E-MAIL  doljprimariaradovan@gmail.com

 

 

ANUNŢ ANGAJARE

 

Primăria  comunei Radovan, cu sediul în localitatea Radovan,strada Şoseaua Calafatului,nr.29,Judeţul Dolj  organizează concurs conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie,consilier juridic debutant ,clasa I ,număr posturi 1, la compartimentul juridic:

Consursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă în data de  20 august 2018 ora 10

Proba interviu în data de  22 august 2018 ora 10

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA ABSOLVITE CU DIPLOMA, RESPECTIV STUDII SUPERIOARE DE LUNGA DURATA ABSOLVITE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ SAU ECHIVALENTA in domeniul juridic-specializare stiinte juridice.

-vechime: Nu e cazul.

-alte conditii specifice:sa se respecte conditiile prevazute de art. 54 din Legea 188/1999-Legea privind statutul functionarilor publici.

Art. 54

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţiesau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs,în termen de  20 zile de la publicarea  anunţului în Monitorul Oficial,Partea a III-a la sediul instituţiei si va cuprinde toate documentele specificate la art 49 alin 1 din HG 611/04.06.2008-pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Art. 49

(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3,se regaseste pe site –ul official al primariei.
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIE:

-CONSTITUTIA ROMANIEI

-LEGEA NR.188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI REPUBLICATA 2 ,CU MODIFICARILE SI COMPLECTARILE  ULTERIOARE

-LEGEA NR.7 /2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI.

-LEGEA NR.215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,MODIFICATA SI COMPLECTATA

-LEGEA NR.514/2003 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI  DE CONSILIER JURIDIC,CU MOD. SI COMPLECTARILE  ULTERIOARE

-LEGEA NR. 24/2000 PRIVIND NORMELE DE TEHNICA LEGISLATIVA PENTRU ELABORAREA ACTELOR NORMATIVE,REPUBLICATA CU MOD. SI COMPLECTARILE ULTERIOARE

-LEGEA NR.52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA,REPUBLICATA,CU MOD. SI COMPLECTARILE ULTERIOARE

-CODUL CIVIL,CARTEA I-DESPRE PERSOANE,TITLURILE I-V,CARTEA A III-A DESPRE BUNURI,TITLUL I ,TITLUL III SI TITLUL VI

-CODUL DE PROCEDURA CIVILA-CARTEA I,CARTEA A-II-A

Relaţii SUPLIMENTARE LA SEDIUL Primăriei comunei Radovan,persoană de contact secretar SURUGIU GELU,telefon 0251359223, sau pe site-ul oficial: primariacomuneiradovan.ro.

Email:doljprimariaradovan@gmail.com